تبلیغات
بهترین تحقیقات - پزشكی اثر نفركتومی بر كار كلیه و كیفیت زندگی یكصد تن از دهندگان

پزشكی اثر نفركتومی بر كار كلیه و كیفیت زندگی یكصد تن از دهندگان

شنبه 5 اردیبهشت 1388  04:57 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات علمی ،

00050501 1375 08393 زرگوشی، جواد علوم پزشكی. amp;337880 پزشكی اثر نفركتومی بر كار كلیه و كیفیت زندگی یكصد تن از دهندگان كلیه در كرمانشاه, / جواد زرگوشی؛ به راهنمایی: رازی. 258 صفحه، جدول، نمودار، كتابنامه TH پایان نامه (تخصص) -- دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه، كرمانشاه، 1375 هدف از مطالعه، انجام یك بررسی جامع از دهندگان كلیه شامل بررسی كار كلیه و نیز كیفیت زندگی آنها می‌باشد. فشار خون، پروتئینوری، سطوح سرمی و كرانینین، و كلیرانس كراتینین را در 50 تن از دهندگان با سابقه گذشت حداقل 5 سال از نفركتومی، با سطوح قبل از عمل و نیز با سطوح فعلی همسران آنان مقایسه كردیم. كیفیت زندگی را با استفاده از پرسشنامه SF-39 و یك پرسشنامه خاص بررسی اثرات نفركتومی، در یكصد تن از جمعیت از دهندگان سابقه 2 سال از نفركتومی، یكصد تن از بیماران نفركتومی غیرپیوندی، و سیصد تن از جمعیت عادی بررسی كردیم:طی جلسات متعدد (جمعا به مدت 60 ساعت) جنبه‌های مختلف كار را با گروههای كانونی بررسی كردیم آنگاه 2 مطالعه Pilot انجام دادیم سپس مطالعه اصلی را با شركت 500 نفر (یكصد دهنده كلیه، یكصد بیمار نفركتومی غیرپیوندی و 300 نفر از جمعیت عادی) به فاصله یك ماه 2 بار تكرار كردیم .(Retest) یافته‌های اصلی: الف)كار كلیه 85 درصد از دهندگان كلیه افزایش معدل فشار خون سیستولی و دیاستولی را نسبت به قبل از عمل و نسبت به همسران خود نشان دادند اما این افزایش در حدی است كه فشار خون فقط در 6 درصد از كل دهندگان مورد مطالعه در محدوده تعریف شده‌ها هایپرتنشن (140/90) قرار می‌گیرد افزایش معنی‌دار آماری در فشار سیستولی و دیاستولی دهندگان مرد نسبت به قبل از عمل مشاهده گردید در دهندگان زن میزان افزایش فشار سیستولی نسبت به قبل از عمل فاقد معنای آماری است اما فشار دیاستولی افزایش معنی‌داری نسبت به قبل از عمل نشان می‌دهد مقایسه فشار خون فعلی دهندگان كلیه و همسران آنان نیز، هم در سیستول و هم دتر دیاستول تفاوت معنی‌دار آماری نشان می‌دهد. سه نفر از دهندگان (6 درصد) و دو نفر (4 درصد) از همسران آنان فشار خون بالاتر از 140/90 داشتند هیچ یك از این دهندگان قبل از عمل هایپرتنشن نداشته‌اند. 80 درصد فاقد دیپ‌استیك پروتئینوری بودند از 20 درصد باقیمانده نیز هیچ موردی از پروتئینوری بیش از 1 گرم در 24 ساعت دیده نشد تفاوت معنی‌دار آماری بین دهندگان و همسران آنان از نظر شیوع پروتئینوری مشاهده گردید. رابطه‌ای بین پروتئینوری و زمان سپری شده بعد از نفركتومی و یا بین پروتئینوری و سطوح BUN و كراتینین و كلیرانس كراتینین دیده نشد. در دهندگان كلیه نسبت به قبل از عمل و نسبت به همسران آنان (بعد از تصحیح از نظر جنس) افزایش معنی‌داری در سطوح BUN , CR و كاهش معنی‌داری در كلزانس كراتینین مشاهده گردید. ب) كیفیت زندگی: دهندگان كلیه در مقایسه‌ای بین سطوح كیفیت زندگی خود در قبل و بعد از عمل و نیز بین كیفیت فعلی زندگی خود و بیماران نفركتومی غیرپیوندی و جمعیت نرمال انجام دادند كاهش بارزی را در تمامی ابعاد مورد مطالعه كیفیت زندگی گزارش نمودند از بین مؤلفه‌های مورد مطالعه بیشترین كاهش در ابعاد كاركرد اجتماعی و شغلی، محدودیت در ایفای نقش به علل عاطفی و روانی، نظر كلی راجع به میزان سلامت و رضایت كلی از زندگی مشاهده شد. كیفیت زندگی / فشارخون / پروتئین ادرار / اهداكننده كلیه / كلیه‌برداری / كلیه / كرمانشاه Life quality / Blood pressure / Protein urine / Kidney donor / Nephrectomy / Kidney / Kermanshah رازی, استاد راهنما دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه, دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه, دانشكده پزشكی

نوشته شده توسط: کریم س | آخرین ویرایش:- | نظرات ()